Skip to main content

Kiedy odszkodowanie się przedawnia?

Jesteś ofiarą wypadku? Doznałeś trwałego uszczerbku na zdrowiu? Nie zwlekaj z dochodzeniem odszkodowania. Choć będziesz miał stosunkowo dużo czasu, w końcu dojdzie do przedawnienia i nie będziesz mógł starać się o odszkodowanie. Nie warto zatem czekać z tym na ostatnią chwilę. Kiedy odszkodowanie się przedawnia? Jakie przepisy regulują tę kwestię? Od czego zależy termin przedawnia odszkodowania? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Przedawnienie odszkodowania — dlaczego zostało wprowadzone

Przedawnienie odszkodowania to mechanizm, który jest rodzajem prawnego konsensusu. Terminy dochodzenia odszkodowania zostały ustalone w ten sposób, aby chroniły interesy obu stron — zarówno osoby poszkodowanej, jak i sprawcy. Przedawnienie zapobiegnie sytuacji, w której sprawca i ubezpieczyciel musieliby uwzględniać bardzo stare roszczenia. Z drugiej strony, jest to na tyle długi okres, aby ofiara mogła ubiegać się o odszkodowanie, nawet po ciężkich wypadkach. Jest to szczególnie ważne w przypadku ofiar wypadków i ich rodzin.

Przedawnienie odszkodowania — od czego zależy

Kwestie związane z dochodzeniem odszkodowania i jego przedawnieniem regulowane są przez odpowiednie przepisy Kodeks cywilnego. Od czego zależy termin przedawnienia ubezpieczenia? Czas, w którym można ubiegać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie uzależniony jest m.in.

  • od rodzaju polisy,
  • charakteru szkody,
  • tego, czy sprawca jest znany,
  • czy ofiara jest osobą pełnoletnią.

Przedawnienie po trzech latach

W przypadku większości polis, odszkodowanie przedawnia się po trzech latach. W kodeksie cywilnym, a dokładnie w artykule 819, w paragrafie 1, możemy przeczytać, że okres ten liczony jest od momentu wystąpienia wymagalności świadczenia. Co to takiego? Termin ten oznacza czas od wezwania sprawcy do wykonania zobowiązania do spełnienia takiego świadczenia. Przedawnienie po upływie trzech lat nie dotyczy wszystkich polis.

Przedawnienie po trzech latach — wyjątki

Wyjątkiem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Przepisy te dotyczą OC pojazdu lub sytuacji, w której szkoda powstała na skutek czynu zabronionego (artykuł 819, paragraf 3 Kodeksu cywilnego). Jak to wygląda w praktyce?

Okoliczności powstania szkody

Jeśli mamy do czynienia ze zbrodnią lub innym czynem niedozwolonym prawo do żądania odszkodowania przedawnia się dopiero po upływie dwudziestu lat od momentu popełnienia przestępstwa, niezależnie od tego, kiedy poznano tożsamość sprawcy i wykazano, że wystąpiła szkoda.

Charakter szkody czas, który upłynął od jej powstania

Kolejnym wyjątkiem jest wypłata z OC sprawcy, jeśli od wypadku minęło co najmniej dziesięć lat. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie szkód majątkowych, np. uszkodzonego samochodu (np.lusterka, zderzaków, wgniecenia karoserii). W przypadku szkód osobistych (np. urazu), termin przedawnienia wynosi trzy lata od chwili, w której ofiara dowiedziała się o szkodzie i o polisie.

Wiek poszkodowanego

Przepisy Kodeksu cywilnego (artykuł 442 paragraf 4) stanowi, że okres na uzyskanie odszkodowania lub innej formy zadośćuczynienia zostaje wydłużony, jeśli poszkodowany jest osobą małoletnią. W takiej sytuacji odszkodowanie przedawni się dopiero dwa lata po osiągnięciu przez ofiarę pełnoletności. Niezależnie od tego, kiedy wyrządzono szkodę.

Przedawnienie odszkodowania — podsumowanie

Kiedy warto ubiegać się o ubezpieczenie? W świetle powyższych informacji, można powiedzieć, że im szybciej, tym lepiej. Warto jednak mieć świadomość, ile ma się na to czasu i od czego okres ten jest uzależniony. Jak wiadomo przecież — nieznajomość prawa nie usprawiedliwia, a szkoda byłoby nie otrzymać odszkodowania.