Skip to main content

Benjamin Franklin mawiał, że w życiu pewne są tylko dwie rzeczy – śmierć i podatki. Chociaż trudno nie zgodzić się ze słowami tego amerykańskiego polityka. W przypadku podatków możemy mówić o pewnych wyjątkach. Czy świadczenie pochodzące z polisy do nich należy? Czy jednak  pieniądze z ubezpieczenia podlegają opodatkowaniu?

Pieniądze z ubezpieczenia a podatek

Na początku warto zastanowić się od czego zależy to, czy świadczenie z polisy zostanie opodatkowane czy nie. Wbrew pozorom, rodzaj świadczenia nie ma w tym przypadku żadnego znaczenia. W jakich sytuacjach należy zatem zapłacić, tak zwany podatek Belki, a kiedy zostaniemy z niego zwolnieni?

Wzbogacenie się

O tym, czy pieniądze z ubezpieczenia zostaną opodatkowane decyduje ich pochodzenie. A dokładniej to, czy źródłem świadczenia są pieniądze, które firma ubezpieczeniowa wcześniej inwestowała. w ramach ubezpieczenia na życie. Przykładem takiej polisy jest UFK, czyli ubezpieczenie z funduszem kapitałowym, których celem jest pomnażanie dotychczasowego kapitału. Inaczej mówiąc, chodzi o to, czy doszło do wzbogacenia się, czy pieniądze z polisy miały wyłącznie charakter rekompensaty. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z zyskiem. Oznacza to, że podatek dochodowy od osób fizycznych (w wysokości 19%) powinien zostać odprowadzony. Jeśli zatem wypłacana jest wartość polisy, czyli suma składek plus wypracowany przez firmę ubezpieczeniową zysk z kapitału, zysk ten podlegają opodatkowaniu.

Odsetki od świadczenia ubezpieczeniowego

Jeśli towarzystwo ubezpieczeniowe z jakiś przyczyn spóźnia się z wypłatą odszkodowania, ma obowiązek wypłacić odsetki. W takiej sytuacji od takich odsetek należy odprowadzić podatek. Dlaczego? Odsetki nie są rekompensatą za szkodę, którą ma pokryć ubezpieczenie. Według polskiego prawa jest to dodatkowy dochód, od którego należy odprowadzić podatek. Odsetki należy bowiem rozumieć, jako dodatkową korzyść finansową której podatnik nie otrzymałby, gdyby nie poniesiona strata. Nie są to jednak środki pochodzące z samego odszkodowania. A jedynie należność za opóźnienie wypłaty świadczenia.

Odszkodowanie dla firmy

O rozliczeniu się z urzędem skarbowym muszą pamiętać również przedsiębiorcy, których ubezpieczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej (również tej jednoosobowej). . Innym przykładem jest odszkodowanie związane ze skróceniem okresu wypowiedzenia. W tym przypadku płatnikiem nie jest jednak towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odszkodowanie w związku z produkcją rolną

W tym przypadku chodzi o szkody poniesione w związku z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Zaliczamy do nich m. in. uprawę roślin w szklarni lub ocieplanych tunelach, uprawy grzybów, hodowli fermowej i chowu drobiu rzeźnego, wylęgarni drobiu, hodowli i chowu zwierząt futerkowych oraz laboratoryjnych, hodowli dżdżownic, hodowli entomofagów, hodowli jedwabników oraz posiadanie pasieki. Według polskiego prawa,  podatek od odszkodowanie w przypadku takiej działalności jest obowiązkowe i wynosi 19%.

Opodatkowanie pieniędzy z ubezpieczenia – kiedy nie obowiązuje

W ustawie o podatku od osób fizycznych możemy przeczytać, że odszkodowanie nie podlega opodatkowaniu. Dlaczego? Wyjaśnienie jest proste. Pieniądze z ubezpieczenia są swego rodzaju rekompensatą za poniesioną szkodę. Nie dochodzi zatem do wzbogacenia się, a tylko do powetowania straty. W najlepszym wypadku osoba ubezpieczona wychodzi na zero. Przykładowo, jeśli w mieszkaniu pęknie kaloryfer, a co za tym idzie – podłoga zostanie zniszczona, właściciel lokalu nie wzbogaci się. Nie zyska niczego oprócz środków na remont i przywrócenia lokalu do pierwotnego stanu. W przypadku niektórych rodzajów ubezpieczeń, np. NNW, strat nie da się oszacować, ponieważ mają one charakter psychiczny, ruchowy. Z tego powodu takie odszkodowania, nigdy nie są traktowane jako zysk i realne wzbogacenie przez osobę poszkodowaną.

Ubezpieczenia bez podatku, ale z wyjątkami

Generalnie, według przepisów polskiego prawa, ubezpieczenie to świadczenie, które nie podlega opodatkowaniu,. Zasada ta dotyczy m.in. OC, ubezpieczenia nieruchomości, czy NNW. Należy jednak pamiętać, że przepisy te dotyczą wyłącznie osób fizycznych. Jak już wspominaliśmy – jeśli szkoda ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, należy rozliczyć się z fiskusem. Podatek trzeba odprowadzić również w przypadku odsetek, bez względu na rodzaj ubezpieczenia, oraz wtedy, kiedy ubezpieczenie ma charakter kapitałowy. Warto pamiętać o powyższych wyjątkach, rozliczając się ze swoim urzędem skarbowym.